mojmag.com

OSIGURANJE

Datum izdanja 12.11.2010. - broj 9   Podijeli / šalji / spremi
Praćenje časopisa

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli pratiti ovaj časopis!Imate pitanje?

Ako imate pitanja u vezi ovog časopisa, pošaljite nam upit i mi ćemo se pobrinuti da od izdavača dobijete odgovor.


Podaci o časopisu

Dodatni podaci o časopisu Sljedeće izdanje: 1.7.2012.
Izlazi: jednom mjesečno
Cijena: -

O izdanju:

U novom broju pročitajte…

UVODNIK
Otporni na recesiju

Globalna ekonomska i financijska kriza povećala je pritisak na poslovanje društava za osiguranje, kao
i na njihov financijski rezultat. Uz stalni pritisak na prihode od premija, financijsku imovinu, ulaganja i
optimizaciju procesa upravljanja štetama, tu je i pojačan nadzor regulatora, koji osigurateljnom sektoru
donosi nove obaveze. Najveći izazov koji stoji pred društvima za osiguranje je direktiva Europske unije
2009/138/EC, poznata i pod nazivom Solventnost II. Iako se rok njene primjene, siječanj 2013. godine,
čini još prilično daleko, hrvatski osiguravatelji žele spremno dočekati novo okruženje. Održano je već
nekoliko okupljanja struke o uvođenju i primjeni Solventnosti II. Prateći aktualna događanja, ovom se
temom bave naši sljedeći prilozi.
Osim novim pravilima upravljanja rizicima, osiguratelji se bore s novim poslovnim i financijskim
problemima na tržištu. Iako suočeni s padom premija, naši su osiguratelji zadovoljni rezultatima,
nepokolebljivi u optimističnom uvjerenju da se dobro nose s krizom, s realistično razložnim
objašnjenjem da je pad tržišta odraz gospodarske krize i ukupnog stanja u financijskom sektoru, do
pesimističnih prognoza da poboljšanja još nema na vidiku. Za razliku od nekih drugih tržišta, hrvatska
industrija osiguranja pokazuje relativno dobru otpornost na recesiju.

Nensi Botica Jukić, glavna urednica

INTERVJU
Svemir Kalinić, direktor Direkcije za upravljanje osigurateljnim procesima u Croatia osiguranju

Kriza otvorila put novim proizvodima
Kriza je pravo vrijeme za stabilizaciju poslovanja, sagledavanje potencijalnih rizika i pripremu za
nadolazeće razdoblje, ističe Svemir Kalinić. Upravo u takvim uvjetima preuzeo je zahtjevno mjesto
direktora Direkcije, u čijoj su nadležnosti su svi proizvodni osigurateljni sektori te sektor prodaje i šteta,
najveće osigurateljne kuće u Hrvatskoj.
U razgovoru za Osiguranje Kalinić govori kako se Croatia osiguranje nosi s krizom, te najavljuje nove
proizvode.
Upravo na inicijativu prodajne mreže u pripremi je nekoliko novih proizvoda za koje vjerujemo da
će dodatno obogatiti našu ponudu i istodobno biti ciljano skrojeni prema potrebama osiguranika i
vremena u kojem živimo, ističe Kalinić.
(Ostatak intervjua pročitajte u novom broju časopisa Osiguranje)

mr.sc. Jakša Krišto: Solvency II – osnove i zahtjevi pete kvantitativne studije utjecaja
Autor u radu prikazuje nove regulatorne odredbe poslovanja društava za osiguranje i društava za
reosiguranje u Europskoj uniji – Solvency II, koje se očituju u većoj razini zaštite osiguranika, višoj
efikasnosti poslovanja osiguratelja te pozitivnom utjecaju na stabilnost i održivost cjelokupnog
financijskog sektora.
Prikazana je osnovna struktura tog novog zakonodavnog i regulativnog projekta, zahtjevi pojedinih
stupova kao i cjelokupan proces usvajanja novih odredbi poslovanja osiguratelja i reosiguratelja u EU

EUROPSKA UNIJA
Upravljanje rizikom: najizazovniji aspekt Solventnosti II

Solventnost II je nova europska direktiva koja osigurava suvremeni, na riziku temeljen okvir za nadzor
osiguravajućih tvrtki, s ciljem da se odrazi na njihove tekuće poslovanje i razne ponuđene usluge.
Solventnost II se sastoji od tri stupa: stup I se bavi modeliranjem rizika, stup II problemima upravljanja
rizikom, a stup III problemima otkrivanja rizika.
Odbor europskih osiguravateljnih i supervizora mirovina (CEIOPS) je objavio tri mišljenja 2008., koja
sadrže posebne komentare i tumačenja glede sadržaja stupa II. Ti dokumenti opisuju zahtjeve s
kojima će se europski osiguravatelji suočavati.
mr. sc. Zorislav Kaleb: Tajno trgovačko društvo i moguće zlouporabe
U članku se obrađuje djelovanje tajnog trgovačkog društva te objašnjava pojam tajnog trgovačkog
društva, tko su članovi, sadržaj ugovora o tajnom trgovačkom društvu, tipovi tajnog društva, nastanak,
pravni odnosi te prestanak tajnog društva. Zasad nije poznata šira primjena ovog trgovačkog društva u
praksi što je i razumljivo jer se radi o tajnom ugovoru.
Moguć je ugovor o tajnom članu i kod osiguravateljskih društva i društava za posredovanje u

osiguranju. Posebice se ukazuje na moguće zlouporabe kod tajnog društva, te razmatra do koje mjere
taj ugovor može biti tajan.

NOVI PROPISI
Zakon o zaštiti od požara

U Narodnim novinama broj 92. od 24. srpnja 2010., objavljen je Zakon o zaštiti od požara, nastavno
Zakon.
Zakonom se uređuje zaštita od požara u Republici Hrvatskoj, vodeći računa o društveno i gospodarski
prihvatljivim požarnim rizicima, počevši od ciljeva zaštite od požara i mjera koje se poduzimaju u
ostvarenju tih ciljeva, određivanja osnovnih pojmova, prava, dužnosti i odgovornosti svih nositelja
zaštite od požara, planiranja, projektiranja, gradenja, uporabe, ustrojavanja, nadzora i financiranja
zaštite od požara, upoznavanja i osposobljavanja za zaštitu od požara, preventivnog postupanja,
obavješćivanja i gašenja početnih požara pa sve do ocjenjivanja sukladnosti i stavljanje na tržište i/
ili raspolaganje proizvoda za zaštitu od požara te njihovog nadzora, prava, obveza i odgovornosti
inspektora zaštite od požara, kaznenih odredbi radi nepridržavanja odredbi Zakona te prijelaznih i
završnih odredbi kojima se, u trenutku pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, u potpunosti
uskladuju odredbe Zakona sa pravnom stečevinom Europske unije, posebice u dijelu slobode kretanja
roba te sigurnosti u slučaju požara (otpornost i reakcija na požar građevnih konstrukcija).
Sigurnost u slučaju požara unaprijedit će se i povećati donošenjem Nacionalne strategije zaštite od
požara za dugoročno razdoblje te Nacionalnog plana djelovanja zaštite od požara za srednjoročno
razdoblje, poticanjem i financijskim podupiranjem od strane Republike Hrvatske, jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave te osiguravajućih društava, izrade stručnih studija, projekata i
programa sigurnih tehnologija i zahvata u prostoru kojima se smanjuje ili sprječava nastanak i širenje
požara kao i uvođenjem obveze izrade elaborata zaštite od požara kao podloge za izradu glavnog
projekta složenije građevine te njegove provjere od ovlaštenog revidenta zaštite od požara.

SUDSKA PRAKSA: PROUZROČENJE ŠTETE
Obvezno pravo - popravljanje neimovinske štete - teški invaliditet bliske osobe

Članak 201. Zakona o obveznim odnosima (NN 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 107/95, 7/96, 91/96, 112/
99 i 88/01).
Za dosuđenje novčane satisfakcije zbog naročito teškog invaliditeta neke osobe nužno je da
su njezini bliski srodnici svakodnevno izloženi patnjama koje ona trpi te da to kod njih izaziva
duševne boli takvog intenziteta koje opravdavaju tu naknadu.

"U ovoj fazi postupka nije sporno:

da je I.-tužitelj suprug II.-tužiteljice i otac III.-tužitelja i IV.-tužitelja,

da je I.-tužitelj u prometnoj nezgodi teško stradao i da su od posljedica ozljeda opće
životne i radne sposobnosti tužitelja umanjene za 90%,

da je kod tužitelja zbog povrede mozga zaostao psihoorganski sindrom koji se očituje u
smanjenju kognitivnih funkcija uz sniženu kritičnost, a misaoni duktus je usporen zbog
čega je I.-tužitelj na momente bez jasnog misaonog slijeda a emocionalni izraz i mimička
ekspresija nisu u potpunosti sukladni razgovoru, ima glavobolje, bol u vratu i vrtoglavicu,
smetnje usnivanja i spavanja, pad kon-centracije, poteškoće s probavom a postoji i
potpuna sljepoća desnog oka trajno,

da supruga i djeca tužitelja ne žive u zajedničkom domaćinstvu s tužiteljem, jer su odselili
u drugi stan,

da I.-tužitelj i dalje radi s punim radnim vremenom u K. V.

Pravilno su sudovi nižeg stupnja primijenili materijalno pravo kada su odbili tužitelje s tužbenim
zahtjevom, i to primjenom čl. 201. st. 3. Zakona o obveznim odnosima (dalje: ZOO) na temelju koje
odredbe i tužitelji postavljaju svoj tužbeni zahtjev a kojom je propisano da u slučaju naročito teškog
invaliditeta neke osobe sud može njezinu bračnom drugu i djeci dosuditi pravičnu novčanu naknadu
za njihove duševne bolove.
Dakle, prije svega da bi tužitelji kao bliski srodnici imali pravo na novčanu satisfakciju zbog naročito
teškog invaliditeta, moraju trpjeti duševne boli koje izviru iz teškog invaliditeta svog srodnika i na njima
(tužiteljima) leži teret dokazivanja da takve duševne boli zaista trpe.

Pravilno su sudovi nižeg stupnja ocijenili da tužitelji pravilima o teretu dokazivanja nisu dokazali
postojanje duševnih boli a u smislu čl. 219. ZPP-a.
Primjenom čl. 201. st. 3. ZOO-a dosuda novčane satisfakcije zbog naročito teškog invaliditeta bliskog
srodnika dosuđuje se u slučaju kada se radi o takvom zdravstvenom i opće fizičkom i psihičkom stanju
bliskog srodnika kojem su bliski srodnici svakodnevno izloženi i koje stanje na bliske srodnike tako
utječe da i kod njih izaziva duševne boli takvog intenziteta koji opravdavaju naknadu štete u obliku
novčane satisfakcije.
Prije svega tužitelji nisu dokazali postojanje takvih duševnih boli jer njihovo postojanje ne proizlazi iz
same činjenice teške invalidnosti bliske osobe, nego iz konkretnih okolnosti slučaja (čije postojanje
tužitelji nisu dokazali).
Osim toga, tužitelji ne žive zajedno s I.-tužiteljem te nisu niti svakodnevno izloženi patnjama i
smetnjama tužitelja koji je tjelesno i psihički funkcionalan u dovoljnoj mjeri da je i dalje u radnom
odnosu, te im i prema ocjeni ovog Suda niti ne pripada pravo na naknadu štete u vidu novčane
satisfakcije za duševne bolove zbog teškog invaliditeta supruga i oca.
Naime, nije dovoljno da je nastupio teški invaliditet i da bliski srodnici o toj činjenici imaju svijest, nego
je i potrebno da su gotovo na redovitoj osnovi izloženi teškoćama i patnjama svog bliskog srodnika,
što su naprotiv tužitelji izbjegli na način da ne žive zajedno s tužiteljem, nego on živi sam u K. V."

VSRH, Rev 759/08-2, od 08. travnja 2009.
 
Web: www.crosig.hr

O časopisu:

Osiguranje je najstariji časopis za teoriju i praksu osiguranja u regiji. Izlazi od 1960. godine i tijekom proteklih 50 godina stekao je međunarodni ugled i priznanje među čitateljstvom i izdavačima tiskovinama. Nudi korisne informacije i teme o osiguranju i osiguravateljima, te drugim srodnim djelatnostima, zanimljive i aktualne intervjue, izbor iz domaće i inozemne sudske prakse, te niz zanimljivosti iz zemlje i inozemstva.
Od 1972. članovi smo ugledne međunarodne udruge osigurateljnog tiska PIA, s čijim predstavnicima razmjenjujemo iskustva i dijelimo dragocjena iskustva na tržištu osiguranja.
Osiguranje je časopis u kojem stručnjaci i afirmirani praktičari, ali i svi ostali koji žele, mogu iznijeti svoje zamisli, kritike, iskustva i prijedloge o raznim pitanjima iz osigurateljne i drugih srodnih djelatnosti, kao i pitanjima koja proizlaze iz aktualnog hrvatskog zakonodavstva i šire. Autori svojim stavovima i prijedlozima doprinose pronalaženju optimalnih rješenja i unaprjeđenju osigurateljne struke, kao i rada tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, nastojeći uskladiti teoriju i praksu.
Čitatelji osiguranja su poslovni ljudi na čelnim pozicijama, osiguratelji, odvjetnici, odnosno pravnici, ekonomisti, ali i šire čitateljstvo.

CIJENA
Godišnja pretplata: Hrvatska: 500,00 kn, inozemstvo: 70,00 €, a polugodišnja 250,00 kn, inozemstvo 35,00 eura.

Tel. +385 1 633 2324, 633 2503, 633 2323
Fax. +385 1 633 2050
E-adresa: casopis.osiguranje@crosig.hrKomentari

Komentari i ocjene
Prosječna ocjena: 5,00

Trenutno nema komentara.

Prijavite se ili registrirajte kako biste mogli ocjenjivati i komentirati izdanja časopisa!